skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bosch-Mauchand, Magali xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch-Mauchand, Magali ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, February 2015, Vol.31, pp.30-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch-Mauchand, Magali ; Eynard, Benoît

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, February 2015, Vol.31, pp.30-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2014.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tong, Shurong
  2. Bosch-Mauchand, Magali
  3. Eynard, Benoit
  4. Daaboul, Joanna
  5. Li, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...