skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Borshchevskiy, Valentin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Investigation of Flavin Binding Center of the NqrC Subunit of Sodium-Translocating NADH:Quinone Oxidoreductase from Vibrio harveyi

Borshchevskiy, Valentin ; Round, Ekaterina ; Bertsova, Yulia ; Polovinkin, Vitaly ; Gushchin, Ivan ; Ishchenko, Andrii ; Kovalev, Kirill ; Mishin, Alexey ; Kachalova, Galina ; Popov, Alexander ; Bogachev, Alexander ; Gordeliy, Valentin

PLoS ONE, 03 March 2015, Vol.10(3), p.e0118548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Escherichia coli -Expressed Haloarcula marismortui Bacteriorhodopsin I in the Trimeric Form

Shevchenko, Vitaly ; Gushchin, Ivan ; Polovinkin, Vitaly ; Round, Ekaterina ; Borshchevskiy, Valentin ; Utrobin, Petr ; Popov, Alexander ; Balandin, Taras ; Büldt, Georg ; Gordeliy, Valentin; Dmitriev, Oleg Y. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112873 ; PMCID: 4257550 ; PMID: 25479443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green fluorescent genetically encoded calcium indicator based on calmodulin/M13-peptide from fungi

Barykina, Natalia V ; Subach, Oksana M ; Piatkevich, Kiryl D ; Jung, Erica E ; Malyshev, Aleksey Y ; Smirnov, Ivan V ; Bogorodskiy, Andrey O ; Borshchevskiy, Valentin I ; Varizhuk, Anna M ; Pozmogova, Galina E ; Boyden, Edward S ; Anokhin, Konstantin V ; Enikolopov, Grigori N ; Subach, Fedor V; Permyakov, Eugene A. (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183757 ; PMCID: 5570312 ; PMID: 28837632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borshchevskiy, Valentin
  2. Polovinkin, Vitaly
  3. Gordeliy, Valentin
  4. Gushchin, Ivan
  5. Round, Ekaterina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...