skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Navigation xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Borchers, Jan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronicler: Interactive Exploration of Source Code History

Wittenhagen, Moritz ; Cherek, Christian ; Borchers, Jan

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.3522-3532

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858442

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation Strategies for Micro-Navigation in the Physical World

Hamdan, Nur Al-Huda ; Lahaye, Marcel ; Corsten, Christian ; Borchers, Jan

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.3062-3068

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892543

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AudioScope: Smartphones as Directional Microphones in Mobile Audio Augmented Reality Systems

Heller, Florian ; Borchers, Jan

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.949-952

ISBN: 9781450331456 ; ISBN: 1450331459 ; DOI: 10.1145/2702123.2702159

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borchers, J.
  2. Borchers, Jan
  3. Hamdan, Nur Al-Huda
  4. Heller, Florian
  5. Corsten, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...