skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bonnet, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Constitutive Equation Gap
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutive Equation Gap

Pagano, Stéphane ; Bonnet, Marc; Gibier, François (Editor)

ISBN: 9781848212947 ; ISBN: 1848212941

Toàn văn sẵn có

2
Multi-level fast multipole BEM for 3-D elastodynamics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-level fast multipole BEM for 3-D elastodynamics

Bonnet, Marc ; Chaillat, Stéphanie ; Semblat, Jean-François; Bonnet, Marc (Editor)

Toàn văn sẵn có

3
FM-BEM and topological derivative applied to inverse acoustic scattering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FM-BEM and topological derivative applied to inverse acoustic scattering

Bonnet, Marc ; Nemitz, N; Bonnet, Marc (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bonnet, Marc
  2. Semblat, Jean-François
  3. Chaillat, Stéphanie
  4. Nemitz, N
  5. Pagano, Stéphane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...