skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Bongcam-Rudloff, Erik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eBioKit, a stand-alone educational platform for bioinformatics.(Education)(Report)

Hernandez-de-Diego, Rafael ; de Villiers, Etienne P. ; Klingstrom, Tomas ; Gourle, Hadrien ; Conesa, Ana ; Bongcam-Rudloff, Erik

PLoS Computational Biology, Sept 14, 2017, Vol.13(9), p.e1005616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MetLab: An In Silico Experimental Design, Simulation and Analysis Tool for Viral Metagenomics Studies

Norling, Martin ; Karlsson-Lindsjö, Oskar E ; Gourlé, Hadrien ; Bongcam-Rudloff, Erik ; Hayer, Juliette

PloS one, 2016, Vol.11(8), pp.e0160334 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27479078 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gourlé, H.
  2. Bongcam-Rudloff, Erik
  3. Gourlé, Hadrien
  4. Gourle, Hadrien
  5. Karlsson, Oskar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...