skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Bonetto, Chiara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to and Use of Psychiatric Services by Migrants Resettled in Northern Italy

Cristofalo, Doriana ; Bonetto, Chiara ; Ballarin, Mario ; Amaddeo, Francesco ; Ruggeri, Mirella ; Nosè, Michela ; Barbui, Corrado

Journal of Immigrant and Minority Health, Dec 2018, Vol.20(6), pp.1309-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15571912 ; E-ISSN: 15571920 ; DOI: 10.1007/s10903-018-0703-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination in the workplace, reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional study in 35 countries

Brouwers, E P M ; Mathijssen, J ; Van Bortel, T ; Knifton, L ; Wahlbeck, K ; Van Audenhove, C ; Kadri, N ; Chang, Ch ; Goud, B R ; Ballester, D ; Tófoli, Lf ; Bello, R ; Jorge-Monteiro, M F ; Zäske, H ; Milaćić, I ; Uçok, A ; Bonetto, C ; Lasalvia, A ; Thornicroft, G ; Van Weeghel, J

BMJ Open, 22 February 2016, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2015-009961 ; PMID: 26908523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and reported discrimination among people with depression in 15 European countries

Zoppei, Silvia ; Lasalvia, Antonio ; Bonetto, Chiara ; Bortel, Tine ; Nyqvist, Fredrica ; Webber, Martin ; Aromaa, Esa ; Weeghel, Jaap ; Lanfredi, Mariangela ; Harangozó, Judit ; Wahlbeck, Kristian ; Thornicroft, Graham

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014, Vol.49(10), pp.1589-1598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-014-0856-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cristofalo, Doriana
  2. Bonetto, Chiara
  3. Aromaa, Esa
  4. Van Bortel, Tine
  5. Nyqvist, Fredrica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...