skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bondiau, Pierre-Yves xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrapolating glioma invasion margin in brain magnetic resonance images: Suggesting new irradiation margins

Konukoglu, Ender ; Clatz, Olivier ; Bondiau, Pierre-Yves ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Medical Image Analysis, 2010, Vol.14(2), pp.111-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2009.11.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocomputing: Numerical simulation of glioblastoma growth and comparison with conventional irradiation margins

Bondiau, Pierre-Yves ; Konukoglu, Ender ; Clatz, Olivier ; Delingette, Herve ; Frenay, Marc ; Paquis, Philippe

Physica Medica, 2011, Vol.27(2), pp.103-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1120-1797 ; E-ISSN: 1724-191X ; DOI: 10.1016/j.ejmp.2010.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Extrapolating Tumor Invasion Margins for Physiologically Determined Radiotherapy Regions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrapolating Tumor Invasion Margins for Physiologically Determined Radiotherapy Regions

Konukoğlu, Ender ; Clatz, Olivier ; Bondiau, Pierre-Yves ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Lecture Notes in Computer Science, Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2006: 9th International Conference, Copenhagen, Denmark, October 1-6, 2006. Proceedings, Part I, pp.338-346

ISBN: 9783540447078 ; ISBN: 3540447075 ; E-ISBN: 9783540447085 ; E-ISBN: 3540447083 ; DOI: 10.1007/11866565_42

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bondiau, Pierre-Yves
 2. Clatz, Olivier
 3. Konukoglu, Ender
 4. Ayache, Nicholas
 5. Delingette, Herve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...