skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Bombardini, Matilde xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is It Whom You Know or What You Know? An Empirical Assessment of the Lobbying Process †

Bertrand, Marianne ; Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

American Economic Review, 2014, Vol.104(12), pp.3885-3920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.104.12.3885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and political organization: Together or alone in lobbying for trade policy?

Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

Journal of International Economics, May 2012, Vol.87(1), pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.11.011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax-Exempt Lobbying: Corporate Philanthropy as a Tool for Political Influence

Bertrand, Marianne ; Bombardini, Matilde ; Fisman, Raymond ; Trebbi, Francesco

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax-Exempt Lobbying: Corporate Philanthropy as a Tool for Political Influence

Bertrand, Marianne ; Bombardini, Matilde ; Fisman, Raymond ; Trebbi, Francesco

NBER Working Paper Series, Mar 2018, p.24451

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w24451

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is It Whom You Know or What You Know? An Empirical Assessment of the Lobbying Process

Bertrand, Marianne ; Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

NBER Working Paper Series, Feb 2011

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w16765

Toàn văn không sẵn có

6
Competition and political organization: Together or alone in lobbying for trade policy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and political organization: Together or alone in lobbying for trade policy?

Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

Journal of International Economics, 5/2012, Vol.87(1), pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221996 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2011.11.011

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax-Exempt Lobbying: Corporate Philanthropy as a Tool for Political Influence

Bertrand, Marianne ; Bombardini, Matilde ; Fisman, Raymond ; Trebbi, Francesco

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and Political Organization: Together or Alone in Lobbying for Trade Policy?

Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

NBER Working Paper Series, Mar 2009, p.14771

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w14771

Toàn văn không sẵn có

9
Competition and political organization together or alone in lobbying for trade policy?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition and political organization together or alone in lobbying for trade policy?

Bombardini, Matilde; Trebbi, Francesco

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Votes or money? Theory and evidence from the US Congress

Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(7), pp.587-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.11.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm heterogeneity and lobby participation

Bombardini, Matilde

Journal of International Economics, 2008, Vol.75(2), pp.329-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2008.03.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Votes or Money? Theory and Evidence from the US Congress.

Bombardini, Matilde ; Trebbi, Francesco

NBER Working Paper Series, Dec 2007, p.13672

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w13672

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bombardini, Matilde
 2. Trebbi, Francesco
 3. Bertrand, Marianne
 4. Bombardini, M
 5. Fisman, Raymond

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...