skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for children

Revelle, Glenda ; Zuckerman, Oren ; Druin, Allison ; Bolas, Mark

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2051-2052

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057095

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ACM Digital Library  (1)
 2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bolas, M.
 2. Revelle, Glenda
 3. Revelle, G.
 4. Zuckerman, O.
 5. Bolas, Mark

theo chủ đề:

 1. Design
 2. Children
 3. Education
 4. Play
 5. Workshops

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...