skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa Tất cả các phiên bản Bohrer, Kathy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business process components for distributed object applications

Bohrer, Kathy ; Johnson, Verlyn ; Nilsson, Anders ; Rubin, Bradley

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.43-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bohrer, K
  2. Nilsson, A
  3. Bohrer, Kathy
  4. Johnson, V
  5. Nilsson, Anders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...