skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bodart, Francois xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should optional properties be used in conceptual modelling? A theory and three empirical tests

Bodart, Francois ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, Dec 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARBAS: A Formal Language to Support Argumentation in Network-Based Organizations

Bui, Tung X. ; Bodart, François ; Ma, Pai-Chun

Journal of Management Information Systems, 01 December 1997, Vol.14(3), p.223-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.1080/07421222.1997.11518181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Eurographics,

ISBN: 9783709174913 ; ISBN: 3709174910 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-7491-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...