skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Tác giả/ người sáng tác: Blunt, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE MEANING OF DEVELOPMENT ASSISTANCE

Blunt, Peter ; Turner, Mark ; Hertz, Jana

Public Administration and Development, August 2011, Vol.31(3), pp.172-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-2075 ; E-ISSN: 1099-162X ; DOI: 10.1002/pad.592

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...