skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Tác giả/ người sáng tác: Blumhofer Edith Waldvogel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture

Blumhofer Edith Waldvogel.

Urbana : University of Illinois Press, c1993. - (289.9 BLU 1993) - ISBN0252016483;ISBN0252062817 (pbk. : acid-free paper))

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blumhofer Edith Waldvogel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...