skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Blum, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hybrid Metaheuristics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Metaheuristics

Blesa, María J.; Blum, Christian; Cotta, Carlos; Fernández, Antonio J.; Gallardo, José E.; Roli, Andrea; Sampels, Michael

978-3-540-88438-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26668

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roli, Andrea
  2. Sampels, Michael
  3. Cotta, Carlos
  4. Blesa, María J.
  5. Fernández, Antonio J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...