skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Tác giả/ người sáng tác: Blouin, Arnaud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Detection of GUI Design Smells: The Case of Blob Listener

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien ; Beaudoux, Olivier; Blouin, Arnaud (Editor)

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS'16), pp.263-274

DOI: 10.1145/2933242.2933260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design smell: Automatic detection and refactoring of Blob listeners

Blouin, Arnaud ; Lelli, Valéria ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien

Information and Software Technology, October 2018, Vol.102, pp.49-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying and Qualifying GUI Defects

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit; Baudry, Benoit (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2017

DOI: 10.1109/ICST.2015.7102582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baudry, B.
  2. Lelli, Valeria
  3. Lelli, V.
  4. Blouin, Arnaud
  5. Lelli, Valéria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...