skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Bliss, Lisa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Health Care Law: Partners in Innovation

Berry, Roberta ; Bliss, Lisa ; Caley, Sylvia ; Lombardo, Paul ; Rooker, Jerri ; Todres, Jonathan ; Wolf, Leslie

HEC Forum, Jun 2010, Vol.22(2), pp.85-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09562737 ; DOI: 10.1007/s10730-010-9127-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Health Care Law: Culture and Controversy

Berry, Roberta ; Bliss, Lisa ; Caley, Sylvia ; Lombardo, Paul ; Wolf, Leslie

HEC Forum, Mar 2013, Vol.25(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09562737 ; DOI: 10.1007/s10730-012-9203-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...