skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Blanco, Ramon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian Engagement with Peace Operations: a Critical Analysis

Blanco, Ramon

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2017, Vol.60(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201700206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UN peacebuilding process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste/O processo de construcao da paz da ONU: uma analise de suas falhas no Timor Leste

Blanco, Ramon

Revista Brasileira de Politica, 2015, Vol.58(1), p.42(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramon Blanco
  2. Blanco, Ramon
  3. Blanco, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...