skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Blanch, Faye xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encountering the Other: one Indigenous Australian woman's experience of racialisation on a Saturday night

Blanch, Faye

Gender, Place & Culture, 01 March 2013, Vol.20(2), pp.253-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2011.649352

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blanch, Faye
  2. Blanch, F

theo chủ đề:

  1. Género
  2. Raza
  3. Females
  4. Race
  5. Whiteness

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...