skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the American Society for Information Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Blackshaw, Lyn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision Making in Online Searching

Blackshaw, Lyn ; Fischhoff, Baruch

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Nov 1988, p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blackshaw, Lyn
  2. Fischhoff, Baruch
  3. Fischoff, Baruch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...