skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Black, Helen K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generativity in Elderly Oblate Sisters of Providence

Black, Helen K ; Hannum, Susan M ; Rubinstein, Robert L ; De Medeiros, Kate

The Gerontologist, 2016, Vol. 56(3), pp.559-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9013 ; E-ISSN: 1758-5341 ; DOI: 10.1093/geront/gnu091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Suffering on Generativity: Accounts of Elderly African American Men

Black, Helen K ; Rubinstein, Robert L

Journals of Gerontology: Series B, 2009, 2009, Vol. 64B(2), pp.296-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-5014 ; E-ISSN: 1758-5368 ; DOI: 10.1093/geronb/gbn012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Black, Helen
  2. Black, Helen K.
  3. Rubinstein, Robert L.
  4. Rubinstein, Robert
  5. Rubinstein, R.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...