skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bjarnason, Elizabeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and practices in aligning requirements with verification and validation: a case study of six companies

Bjarnason, Elizabeth ; Runeson, Per ; Borg, Markus ; Unterkalmsteiner, Michael ; Engström, Emelie ; Regnell, Björn ; Sabaliauskaite, Giedre ; Loconsole, Annabella ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1809-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Unterkalmsteiner, Michael
  2. Borg, Markus
  3. Runeson, P.
  4. Runeson, Per
  5. Sabaliauskaite, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...