skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Tác giả/ người sáng tác: Bisley, Nick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Powers in the Changing International Order

Ping, Jonathan H.

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2013, Vol.67(2), p.252-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.764587

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Japan-Australia security declaration and the changing regional security setting: wheels, webs and beyond?

Bisley, Nick

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2008, Vol.62(1), p.38-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701842678

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's transformation, international relations and public policy

Bisley, Nick

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), p.102-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535605

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘An ally for all the years to come’: why Australia is not a conflicted US ally

Bisley, Nick

Australian Journal of International Affairs, 01 August 2013, Vol.67(4), p.403-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.803029

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bisley, Nick
  2. Bisley, N
  3. Ping, Jonathan H.
  4. Ping, Jonathan
  5. Ping, Jh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...