skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Comparative Political Studies xóa Tất cả các phiên bản Birch, Sarah xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-Round Electoral Systems and Democracy

Birch, Sarah

Comparative Political Studies, April 2003, Vol.36(3), pp.319-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414002250678

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electoral Systems and Electoral Misconduct

Birch, Sarah

Comparative Political Studies, December 2007, Vol.40(12), pp.1533-1556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414006292886

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birch, Sarah
  2. Birch, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...