skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Binder, Sarah A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Summary of changes in minority rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of changes in minority rights

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, Appendix 1, pp.211-217

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.010

Toàn văn không sẵn có

2
Allocating minority rights in the House, 1789–1990
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allocating minority rights in the House, 1789–1990

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 4, pp.68-85

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.005

Toàn văn không sẵn có

3
The evolving concepts of House and Senate minority rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolving concepts of House and Senate minority rights

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 2, pp.19-42

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.003

Toàn văn không sẵn có

4
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics. By Douglas Dion. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. 291p. $49.50.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics. By Douglas Dion. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. 291p. $49.50.

Binder, Sarah A.

American Political Science Review, 06/1999, Vol.93(2), pp.450-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2585425

Toàn văn sẵn có

5
Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress

Binder, Sarah A.

ISBN: 9780511625541 ; ISBN: 9780521587921 ; ISBN: 9780521582391 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541

Toàn văn không sẵn có

6
Institutionalizing party in the nineteenth-century House
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutionalizing party in the nineteenth-century House

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 5, pp.86-131

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.006

Toàn văn không sẵn có

7
Stacking the partisan deck in the twentieth-century House
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stacking the partisan deck in the twentieth-century House

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 6, pp.132-166

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.007

Toàn văn không sẵn có

8
Assessing the partisan theory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the partisan theory

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 8, pp.202-210

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.009

Toàn văn không sẵn có

9
Inherited rules and procedural choice in the Senate
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inherited rules and procedural choice in the Senate

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 7, pp.167-201

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.008

Toàn văn không sẵn có

10
The partisan basis of procedural choice
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The partisan basis of procedural choice

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 1, pp.1-18

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.002

Toàn văn không sẵn có

11
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, pp.xi-xiv

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.001

Toàn văn không sẵn có

12
Procedural choice in the early Congress: The case of the “previous question”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedural choice in the early Congress: The case of the “previous question”

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, 3, pp.43-67

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.004

Toàn văn không sẵn có

13
Measuring congressional workload
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring congressional workload

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, Appendix 2, pp.218-219

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.011

Toàn văn không sẵn có

14
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, pp.vii-vii

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921

Toàn văn không sẵn có

15
Measuring party behavior
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring party behavior

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, Appendix 3, pp.220-224

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.012

Toàn văn không sẵn có

16
Bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Binder, Sarah A.

Minority rights, majority rule : Partisanship and the development of Congress, pp.225-232

Online ISBN: 9780511625541 ; Hardback ISBN: 9780521582391 ; Paperback ISBN: 9780521587921 ; DOI: 10.1017/CBO9780511625541.013

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Goals and Procedural Choice in the Senate

Binder, Sarah A. ; Smith, Steven S.

The Journal of Politics, 01 May 1998, Vol.60(2), pp.398-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2647915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The partisan basis of procedural choice: Allocating parliamentary rights in the House, 1789-1990

Binder, Sarah

The American Political Science Review, Mar 1996, Vol.90(1), p.8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Majority Rule: Partisanship and the Development of Congress. (Book Review)

Cole, Donald B.

The Journal of American History, 1 December 1998, Vol.85(3), pp.1060-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/2567247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics.(Review)

Binder, Sarah A.

American Political Science Review, June, 1999, Vol.93(2), p.450(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến1998  (17)
 3. 1999đến2000  (6)
 4. 2001đến2004  (4)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Book Chapters  (14)
 3. Bình xét khoa học  (4)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...