skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Tác giả/ người sáng tác: Bily, Matej xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cyclic Deformation and Fatigue of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic Deformation and Fatigue of Metals

Bílý, M.;; Bílý, M. (editor)

Materials Science Monographs, vol.78

ISBN: 0444987908 ; ISBN: 9780444987907

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. ScienceDirect Books (Elsevier)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bílý, M.
  2. Bily, Matej
  3. Bily, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...