skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Tác giả/ người sáng tác: Billaud, Jean-Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão

Billaud, Jean-Paul

Sociologias, 01 April 2014, Vol.16(35), pp.138-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222014000100006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Billaud, Jean-Paul
  2. Jean-Paul Billaud
  3. Billaud, J.-P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...