skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bill Barton xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Language of Mathematics

Bill Barton

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
The Language of Mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Language of Mathematics

Bill Barton.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26317

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bill Barton.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...