skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa Tác giả/ người sáng tác: Bikmaz, Pervin Sevda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A clinically neglected topic: Risk of suicide in transgender individuals.(Research Article)(Report)

Yuksel, Sahika ; Aslantas Ertekin, Banu ; Ozturk, Mine ; Sevda Bikmaz, Pervin ; Oglagu, Zerrin

Archives of Neuropsychiatry, 2017, Vol.54(1), p.28(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oğlağu, Z.
  2. Aslantaş Ertekın, B.
  3. Oğlağu, Zerrin
  4. Oglagu, Zerrin
  5. Yuksel, Sahika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...