skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Bignami, Francesca xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for tolerant constitutional patriotism: the right of privacy before the European courts

Bignami, Francesca

Cornell International Law Journal, Summer, 2008, Vol.41(2), p.211-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy and Law Enforcement in the European Union: The Data Retention Directive

Bignami, Francesca

Chicago Journal of International Law, Summer 2007, Vol.8(1), pp.233-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15290816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bignami, Francesca
  2. Bignami, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...