skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Biddle, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing Baghdad, Thinking Saigon

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, Mar/Apr 2006, Vol.85(2), pp.2-14

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20031907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory

Biddle, Stephen

The Journal of Politics, 01 August 2001, Vol.63(3), pp.741-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1111/0022-3816.00086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Leave a Stable Iraq: Building on Progress

Biddle, Stephen ; O'Hanlon, Michael ; Pollack, Kenneth

Foreign Affairs, Sep/Oct 2008, Vol.87(5), pp.40-54,56-58

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biddle, Stephen
  2. Biddle, S.
  3. Stephen Biddle
  4. Kenneth M. Pollack
  5. O'Hanlon, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...