skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Biddle, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Success in Afghanistan

Biddle, Stephen ; Christia, Fotini ; Thier, J

Foreign Affairs, Jul/Aug 2010, Vol.89(4), pp.48-60

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending the War in Afghanistan: How to Avoid Failure on the Installment Plan

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, Sep/Oct 2013, Vol.92(5), pp.49-58

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allies, Airpower, and Modern Warfare: The Afghan Model in Afghanistan and Iraq

Biddle, Stephen D.

International Security, Winter, 2005, Vol.30(3), p.161(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan and the Future of Warfare

Biddle, Stephen

Foreign Affairs, Mar/Apr 2003, Vol.82(2), pp.31-46

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Assessment of Whether or Not the United States Should Negotiate with the Taliban to End the War in Afghanistan

Trapani, Ryan; Biddle, Stephen (advisor) ; Daniel, J. Furman (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781339198835

Toàn văn sẵn có

6
Afghanistan and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy

Biddle, Stephen; Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Messages from U.S. Confuse Afghanistan's President.(Hamid Karzai)(Viewpoint essay)

Biddle, Stephen ; O'hanlon, Michael

The Washington Post, March 29, 2013

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy

Biddle, Stephen; US Dept of the Army; ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA

DOI: 10.21236/ADA408757

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2004  (1)
 3. 2005đến2009  (1)
 4. 2010đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Biddle, Stephen
 2. Biddle, S
 3. Biddle, Stephen D.
 4. O'hanlon, Michael
 5. Thier, J. Alexander

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...