skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Bickmore, Timothy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unspoken rules of spoken interaction

Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.38-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975842

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

External manifestations of trustworthiness in the interface

Cassell, Justine ; Bickmore, Timothy

Communications of the ACM, 01 December 2000, Vol.43(12), pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/355112.355123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bickmore, Timothy
  2. Cassell, Justine
  3. Bickmore, Timothy W.
  4. Cassell, J.
  5. Bickmore, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...