skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Bianchi, Carlo Nike xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecosystem functions and economic wealth: Trajectories of change in seagrass meadows

Burgos, Elena ; Montefalcone, Monica ; Ferrari, Marco ; Paoli, Chiara ; Vassallo, Paolo ; Morri, Carla ; Bianchi, Carlo Nike

Journal of Cleaner Production, 01 December 2017, Vol.168, pp.1108-1119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, Patterns, and Threats (Mediterranean Marine Diversity)

Coll, Marta ; Piroddi, Chiara ; Steenbeek, Jeroen ; Kaschner, Kristin ; Ben Rais Lasram, Frida ; Aguzzi, Jacopo ; Ballesteros, Enric ; Bianchi, Carlo Nike ; Corbera, Jordi ; Dailianis, Thanos ; Danovaro, Roberto ; Estrada, Marta ; Froglia, Carlo ; Galil, Bella S ; Gasol, Josep M ; Gertwagen, Ruthy ; Gil, João ; Guilhaumon, François ; Kesner-Reyes, Kathleen ; Kitsos, Miltiadis-Spyridon ; Koukouras, Athanasios ; Lampadariou, Nikolaos ; Laxamana, Elijah ; López-Fé de la Cuadra, Carlos M ; Lotze, Heike K ; Martin, Daniel ; Mouillot, David ; Oro, Daniel ; Raicevich, Saša ; Rius-Barile, Josephine ; Saiz-Salinas, Jose Ignacio ; San Vicente, Carles ; Somot, Samuel ; Templado, José ; Turon, Xavier ; Vafidis, Dimitris ; Villanueva, Roger ; Voultsiadou, Eleni; Bograd, Steven J. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(8), p.e11842 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fishery maps contain approximate but useful information for inferring the distribution of marine habitats of conservation interest

Canessa, Martina ; Montefalcone, Monica ; Bavestrello, Giorgio ; Povero, Paolo ; Coppo, Stefano ; Morri, Carla ; Bianchi, Carlo Nike

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 05 March 2017, Vol.187, pp.74-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7714 ; E-ISSN: 1096-0015 ; DOI: 10.1016/j.ecss.2016.12.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observational information on a temperate reef community helps understanding the marine climate and ecosystem shift of the 1980–90s

Gatti, Giulia ; Bianchi, Carlo Nike ; Montefalcone, Monica ; Venturini, Sara ; Diviacco, Giovanni ; Morri, Carla

Marine Pollution Bulletin, 15 January 2017, Vol.114(1), pp.528-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.10.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bianchi, Carlo Nike
  2. Morri, Carla
  3. Montefalcone, Monica
  4. Ferrari, Marco
  5. Danovaro, Roberto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...