skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bezerianos, Anastasia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GraphDice: A System for Exploring Multivariate Social Networks

Bezerianos, A. ; Chevalier, F. ; Dragicevic, P. ; Elmqvist, N. ; Fekete, J. D.

Computer Graphics Forum, June 2010, Vol.29(3), pp.863-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7055 ; E-ISSN: 1467-8659 ; DOI: 10.1111/j.1467-8659.2009.01687.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-image visualization for large viewing environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2346-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051801 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: collaborative retrofitting for information visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(5), pp.44-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19927436 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the readability of clustered social networks using node duplication

Henr, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 18988979 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Visual Exploration: Evaluation With Expert Users

Boukhelifa, N. ; Cancino, W. ; Bezerianos, A. ; Lutton, E.

Computer Graphics Forum, June 2013, Vol.32(3pt1), pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7055 ; E-ISSN: 1467-8659 ; DOI: 10.1111/cgf.12090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bezerianos, A
  2. Bezerianos, Anastasia
  3. Fekete, JD
  4. Fekete, Jean-Daniel
  5. Fekete, J.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...