skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Chủ đề: User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Beuvens, François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing graphical user interfaces integrating gestures

Beuvens, François ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 30th ACM international conference on design of communication, 03 October 2012, pp.313-322

ISBN: 9781450314978 ; ISBN: 145031497X ; DOI: 10.1145/2379057.2379116

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beuvens, François
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Vanderdonckt, Jean
  4. Beuvens, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...