skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Tác giả/ người sáng tác: Best, Daniel M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual analytics for law enforcement: deploying a service-oriented analytic framework for web-based visualization

Dowson, Scott T ; Bruce, Joe ; Best, Daniel M ; Riensche, Roderick M ; Franklin, Lyndsey ; Pike, William A

Proceedings of SPIE, 01 May 2009, Vol.7346(1), pp.734603-7346010

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.820305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pacific Northwest National Lab.
  2. Bruce, Joe
  3. Riensche, Roderick M
  4. Riensche, Roderick
  5. Best, Daniel M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...