skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Tác giả/ người sáng tác: Besla, Gurtina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Dwarf Galaxy Interactions in Shaping the Magellanic System and Implications for Magellanic Irregulars

Besla, Gurtina ; Kallivayalil, Nitya ; Hernquist, Lars ; Van Der Marel, Roeland P. ; Cox, T. J. ; Keres, Dusan

Arxiv ID: 1201.1299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. van Der Marel, Roeland
  2. Hernquist, Lars
  3. Kallivayalil, Nitya
  4. Kereš, Dušan
  5. Keres, Dusan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...