skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Motion pictures xóa Tác giả/ người sáng tác: Bertz, Ned xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Ocean World Cinema: Viewing the History of Race, Diaspora and Nationalism in Urban Tanzania

Bertz, Ned

Africa: The Journal of the International African Institute, 2011, Vol.81(1), pp.68-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bertz, Ned

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...