skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Experimental brain research xóa Tác giả/ người sáng tác: Berthoz, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching beyond reach

Flanders, M ; Daghestani, L ; Berthoz, A

Experimental brain research, May 1999, Vol.126(1), pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 10333004 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saccades and multisaccadic gaze shifts are gated by different pontine omnipause neurons in head-fixed cats

Petit, J ; Klam, F ; Grantyn, A ; Berthoz, A

Experimental brain research, April 1999, Vol.125(3), pp.287-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 10229020 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural basis of egocentric and allocentric coding of space in humans: a functional magnetic resonance study

Galati, G ; Lobel, E ; Vallar, G ; Berthoz, A ; Pizzamiglio, L ; Le Bihan, D; Le Bihan, Denis (Editor)

Experimental Brain Research, July 2000, Vol.133(2), pp.156-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fronto-parietal system for computing the egocentric spatial frame of reference in humans

Vallar, G ; Lobel, E ; Galati, G ; Berthoz, A ; Pizzamiglio, L ; Le Bihan, D; Le Bihan, Denis (Editor)

Experimental Brain Research, February 1999, Vol.124(3), pp.281-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A
  2. Berthoz, Alain
  3. Le Bihan, D
  4. Lobel, E
  5. Vallar, Giuseppe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...