skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Drug Resistance xóa Tác giả/ người sáng tác: Berriman, Matthew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Doyle, Stephen R. ; Illingworth, Christopher J. R. ; Laing, Roz ; Bartley, David J. ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A. ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A. ; Gilleard, John S.

BMC Genomics, 12/2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laing, Roz
  2. Berriman, Matthew
  3. Martinelli, Axel
  4. Holroyd, Nancy
  5. Gilleard, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...