skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa Chủ đề: Norway xóa Tác giả/ người sáng tác: Berglund, Frode xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002

Ødegård, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, December 2008, Vol.51(4), pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699308097374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frode Berglund
  2. Ødegård, Guro
  3. Berglund, Frode
  4. Guro Ødegård
  5. Odegard, Guro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...