skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bergin, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of critical social theory as an educational framework for people with epilepsy

Bennett, Louise ; Bergin, Michael ; Wells, John S.G

Epilepsy & Behavior, January 2016, Vol.54, pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-5050 ; E-ISSN: 1525-5069 ; DOI: 10.1016/j.yebeh.2015.10.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social space of empowerment within epilepsy services: The map is not the terrain

Bennett, Louise ; Bergin, Michael ; Wells, John S.G

Epilepsy & Behavior, March 2016, Vol.56, pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-5050 ; E-ISSN: 1525-5069 ; DOI: 10.1016/j.yebeh.2015.12.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergin, M
  2. Bergin, Michael
  3. Bennett, L
  4. Wells, John
  5. Bennett, Louise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...