skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Berghel, Hal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRAP Forensics

Berghel, Hal

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2008, Vol.51(6), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who won the Mosaic War?

Berghel, Hal

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.13-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Village: Caustic cookies

Berghel, Hal

Communications of the ACM, 01 May 2001, Vol.44(5), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/374308.374320

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pernicious ports

Berghel, Hal ; Hoelzer, David

Communications of the ACM, 01 December 2005, Vol.48(12), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1101779.1101798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caustic cookies

Berghel, Hal

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2001, Vol.44(5), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Credit Card Forensics

Berghel, Hal

Communications of the ACM, 01 December 2007, Vol.50(12), pp.11-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1323688.1323708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wading into alternate data streams

Berghel, Hal ; Brajkovska, Natasa

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.21-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible web caching

Berghel, Hal

Communications of the ACM, 01 September 2002, Vol.45(9), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/567498.567514

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berghel, Hal
  2. Berghel, H.
  3. Hoelzer, David
  4. Hoelzer, D.
  5. Brajkovska, Natasa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...