skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Dialnet xóa Tất cả các phiên bản Bergamin, Giovanni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuovo soggettario as a service for the linked data world

Bergamin, Giovanni ; Lucarelli, Anna

JLIS.it, 2013, Vol.4(1), p.213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20385366 ; E-ISSN: 20381026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-5474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New ways of creating and sharing bibliographic information: an experiment of using the Wikibase Data Model for UNIMARC data

Bergamin, Giovanni ; Bacchi, Cristian

JLIS.it, 2018, Vol.9(3), pp.35-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20385366 ; E-ISSN: 20381026 ; DOI: 10.4403/jlis.it-12458

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giovanni Bergamin
  2. Bergamin, Giovanni
  3. Lucarelli, Anna
  4. Anna Lucarelli
  5. Bacchi, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...