skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Tác giả/ người sáng tác: Berezkina, Maimu xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing multilingualism on state websites: how institutional employees explain language choice

Berezkina, Maimu

Current Issues in Language Planning, 02 January 2018, Vol.19(1), pp.98-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: 10.1080/14664208.2017.1391495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian in Estonia's public sector: 'playing on the borderline' between official policy and real-life needs

Berezkina, Maimu

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 07 June 2017, Vol.20(4), pp.417-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-0050 ; E-ISSN: 1747-7522 ; DOI: 10.1080/13670050.2015.1115004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berezkina, M
  2. Berezkina, Maimu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...