skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Benzer, Semra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metal Concentration in Largehead Hairtail (Trichiurus lepturus Linneaus, 1758) and Savalai Hairtail (Lepturacanthus savala (Cuvier, 1829)) Obtained from Karachi Fish Harbour, Pakistan

Ahmed, Quratulan ; Benzer, Semra ; Ali, Qadeer Mohammad

Bulletin of environmental contamination and toxicology, October 2018, Vol.101(4), pp.467-472 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 30116849 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-018-2418-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) from the Coast of Balochistan, Pakistan

Ahmed, Quratulan ; Benzer, Semra ; Elahi, Naeema ; Ali, Qadeer Mohammad

Bulletin of environmental contamination and toxicology, August 2015, Vol.95(2), pp.221-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 26055167 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-015-1572-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of zinc, copper, lead and cadmium accumulation in the tissues of Sander lucioperca (L., 1758) living in Hirfanlı Dam Lake, Turkey

Gül, Ali ; Yılmaz, Mehmet ; Benzer, Semra ; Taşdemir, Lütfiye

Bulletin of environmental contamination and toxicology, September 2011, Vol.87(3), pp.264-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 21706264 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-011-0350-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...