skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Benbasat, Izak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of demographic embodiments of product recommendation agents in electronic commerce

Qiu, Lingyun ; Benbasat, Izak

International Journal of Human - Computer Studies, 2010, Vol.68(10), pp.669-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Note: The Influence of Recommendations and Consumer Reviews on Evaluations of Websites

Kumar, Nanda ; Benbasat, Izak;

Information Systems Research, 2006, Vol.17(4), p.425-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.1060.0107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Anthropomorphic Product Recommendation Agents: A Social Relationship Perspective to Designing Information Systems

Qiu, Lingyun ; Benbasat, Izak

Journal of Management Information Systems, 01 April 2009, Vol.25(4), pp.145-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222250405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...