skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Benardelli Giovanni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETICHETTA-SIGILLO DI SICUREZZA ALIMENTARE ATOSSICA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI COMMESTIBILI COMPRESE LE CARNI

Benardelli Giovanni

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA A SIGILLO E CONTROSIGILLO DI CONTROLLO DI AUTENTICITA' PER DOCUMENTI ETICHETTE PRODOTTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI IN GENERE

Benardelli Giovanni

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SISTEMA A SIGILLO E CONTROSIGILLO DI CONTROLLO DI AUTENTICITA' PER DOCUMENTI ETICHETTE PRODOTTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI IN GENERE

Benardelli Giovanni

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETICHETTA-SIGILLO DI SICUREZZA ALIMENTARE ATOSSICA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI COMMESTIBILI COMPRESE LE CARNI

Benardelli Giovanni

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGILLO TRASPARENTE ANTIFALSIFICAZIONE APPLICABILE ALLA PROTEZIONE DI DOCUMENTI E TESTI CON FIRMA AUTOGRAFA

Benardelli Giovanni

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benardelli Giovanni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...