skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: Foreign Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Bell, Coral xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Timor, Canberra and Washington: A Case Study in Crisis Management

Bell, Coral

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2000, Vol.54(2), p.171-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/713613507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq, alliances, and crisis management

Bell, Coral

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2003, Vol.57(2), p.223-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710301750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bell, Coral
  2. Bell, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...