skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bell, C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Timor, Canberra and Washington: A Case Study in Crisis Management

Bell, Coral

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2000, Vol.54(2), p.171-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/713613507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of hyaluronic acid and phospholipid based lubricants on friction within a human cartilage damage model

Forsey, Richard W ; Fisher, John ; Thompson, Jonathan ; Stone, Martin H ; Bell, Coral ; Ingham, Eileen

Biomaterials, September 2006, Vol.27(26), pp.4581-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; PMID: 16701868 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

President Kennedy and Foreign Policy

Bell, Coral

The Australian Quarterly, 1 December 1962, Vol.34(4), pp.7-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00050091 ; DOI: 10.2307/20633826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawke in Office: Towards Bipartisanship in Australian Foreign Policy?

Bell, Coral

The World Today, 1 February 1984, Vol.40(2), pp.65-72

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parties Long Estranged: Canada and Australia in the Twentieth Century (Book Review)

Bell, Coral

The International History Review, 1 March 2004, Vol.26(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07075332

Toàn văn sẵn có

6
The Reagan Paradox: American Foreign Policy in the 1980s
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reagan Paradox: American Foreign Policy in the 1980s

Nogee, Joseph L. ; Bell, Coral

Political Science Quarterly, 24/1990, Vol.105(4), p.640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2150940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Intermittent Diplomat: The Japan and Batavia Diaries of W. Macmahon Ball.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermittent Diplomat: The Japan and Batavia Diaries of W. Macmahon Ball.

Bell, Coral ; Rix, Alan

Pacific Affairs, 22/1990, Vol.63(2), p.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2759741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1989  (1)
 3. 1990đến1999  (2)
 4. 2000đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bell, Coral
 2. Bell, C
 3. Coral Bell
 4. Bell, Carol
 5. Ingham, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...